Menu

Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK

Behandling af dine personoplysninger
I forbindelse med dit medlemskab i en klub, din brugerprofil hos Dansk Boldspil-Union og/eller din kommunikation og interaktion med os, behandler vi en række personoplysninger om dig. I forbindelse med databeskyttelsesforordningen skal vi oplyse, hvordan vi behandler dine data, og det kan du læse nærmere om nedenfor.

Når du melder dig ind i en fodboldklub, varetager et fodboldhverv eller i forbindelse med oprettelse af en brugerprofil, accepterer du samtidig dansk fodbolds behandling af dine personoplysninger. Det er derfor vigtigt, at du læser nedenstående igennem. Det er vigtigt for os at understrege, at vi behandler dine personoplysninger på sikker og fortrolig vis. Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, henviser vi til vores enhver tid gældende privatlivspolitik, som kan findes på www.dbu.dk.

1. Dataansvarlig
Dansk Boldspil-Union og klubberne har indgået aftale om fælles dataansvar.
Din eventuelle klub/forening er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i klubben. Du kan finde deres kontaktoplysninger på www.dbu.dk – klubsøgning, hvor din respektive klubs kontaktoplysninger vil fremgå under fanen ’klubinfo’.

Dansk Boldspil-Union er dataansvarlig for de personoplysninger, der benyttes i forbindelse med afvikling og udvikling af dansk fodbold, og kontaktoplysninger fremgår nedenfor.

Fælles systemadministrator for app’s og DBU’s systemer er:

Dansk Boldspil-Union
DBU Allé 1
2605 Brøndby
E-mail: persondata@dbu.dk

2. Kontaktoplysninger på vores Data Protection Manager 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores Data Protection Manager, og det kan gøres på følgende måder:

• På e-mail: persondata@dbu.dk
• På telefon: +45 4326 2222
• Ved brev: 
Dansk Boldspil-Union
DBU Allé 1
2605 Brøndby
Att.: Data Protection Manager

3. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Administration af fodbold og frivillige
• Administration af dit eventuelle medlemskab(er) i en fodboldklub(ber), herunder eksempelvis håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne samt opfyldelse af medlemsforpligtelser, f.eks. opkrævning og betaling af kontingent.
• Håndtering af turneringsadministration, herunder planlægning og afvikling af kampe samt registrering/offentliggørelse af holdkort, holdopstilling, kampfakta m.m. på hjemmesider og i app’s. Såfremt du er en del af et klubsamarbejde, vil (kun formålstjenstlige og nødvendige) personoplysninger blive delt på tværs af klubberne i det respektive klubsamarbejde. Endvidere kan der registreres spilleregenskaber på spillere til brug for taktik til kommende kampe fra modstanderklubbernes side (her vil man ikke blive oplyst specifikt, når denne behandling foretages).
• Håndtering og administration af eventuelle klager og/disciplinærsager; herunder karantæner.
• Administration og koordinering af talenthåndtering; f.eks. registrering af spillere ved scouting, (her vil man ikke blive oplyst specifikt, når denne behandling foretages), samt administration og offentliggørelse af deltagere i TOP-centre, og ved administration og afvikling af udviklingscamps og talenthold samt ved klubsamarbejder. 
• Udvikling og evaluering af spillere på højere niveauer; herunder fysiske tests, skader og lignende.
• Administration af trænere, instruktører og dommere; herunder koordinering af udvikling og uddannelse af dommere og trænere, f.eks. afvikling af kurser, evalueringer og lignende, samt ved dommerpåsætning og evaluering af dommere og trænere generelt.
• Administration af kursister i forbindelse med afholdelse af kurser/seminarer/eksaminer/studieture m.m.
• Hvis du som frivillig indtræder i en klubs bestyrelse, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, e-mail, telefon (og billede – hvis samtykke) blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.
• Hvis du er frivillig og/eller ansat - helt eller delvist i DBU-regi - behandler vi dine personoplysninger med hensyn til personale-, løn- og honoraradministration, evt. kørselsafregninger samt ved evt. udlevering af tøj og sko. Dine kontaktinformationer i form af navn, e-mail, telefon (og billede – hvis samtykke) blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig (f.eks. Trænerlounge).
• Orientering om aktiviteter i klubben samt i resten af fodboldfamilien; eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad, afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter.
• Oplysninger om værger/forældre til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
• Administration af gaveindsamlinger og/eller donationer til finansiering af tiltag i klubberne.
• Håndtering af støtteforeninger/venner/sponsorer i klub eller unionsregi.
• Administration og koordinering af ekstern kommunikation; herunder presseakkreditering. 
• Opbevaring og offentliggørelse af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende; f.eks. Hall of Fame og hædersbevisninger.

Billeder og videooptagelser
• Brug af situationsbilleder (herunder livestreaming af kampe, f.eks. VEO) taget i og omkring fodboldbanen både i dagligdagen og under turneringer/aktiviteter og offentliggørelse på websites, sociale medier og i app’s. 
•  DBU’s disciplinære system kan til enhver tid modtage og anmode om at modtage VEO-optagelser fra klubberne. 
• Brug af portrætbilleder taget i og omkring fodboldbanen både i dagligdagen og under turneringer/aktiviteter kan blive offentliggjort på websites, sociale medier og i app’s. Der er ikke længere brug for samtykke hertil, jf. nye databeskyttelsesregler herom. Hvis du ønsker at få fjernet eventuelle billeder af dig selv, skal du kontakte den ansvarlige for offentliggørelsen af de pågældende billeder.
• Ved afholdelse af webinarer forbeholder DBU og DBU Bredde sig retten til at optage det respektive webinar. Du vil som deltager blive gjort opmærksom herpå ved begyndelsen af selve webinaret. DBU og DBU Bredde forbeholder sig endvidere retten til at offentliggøre optagelserne af de pågældende webinarer på DBU og DBU Bredde’s platforme til gavn for dansk fodbold med hjemmel i interesseafvejningsreglen.
 


Forskning og analyse
• Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit eventuelle medlemskab i en klub, din deltagelse i dansk fodbold og/eller ved deltagelse i andre sportslige og sociale aktiviteter i Fodboldfamilien.
• Analyser til brug for den fremtidige udvikling af dansk fodbold samt sundhedsfremmende og socialt ansvarlige tiltag.

Nyhedsbreve, konkurrencer og billetkøb samt fanklub
• Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve, købt billetter, deltaget i konkurrencer og lignende behandles dine personoplysninger i forbindelse med salgs- og markedsføringskampagner, såfremt du har givet dit samtykke hertil.

4. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

1) Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben. eller 

2) Interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er udøvelse af den idrætsaktivitet (fodbold), som du selv har ønsket at deltage i og som er nærmere beskrevet under formålet ovenfor.

3) Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1. 

4) Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for evt. kørselsafregning følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet der er oplysningspligt til SKAT, hvor man skal redegøre for, at den pågældende person ikke overstiger den skattemæssige grænse på 20.000 km årligt, da der ellers skal nedjusteres i den sats, der kan udbetales pr. kørt kilometer.

5) Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

6) Samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (a). Denne behandlingshjemmel benyttes i forbindelse med brug af portrætfotos, henvendelser angående kommercielle aktiviteter og ved eventuel offentliggørelse af personlige kontaktoplysninger på websites i dansk fodbold.

5. Kategorier af personoplysninger
Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt fodboldrelevante oplysninger som eventuelle tidligere klubber, spillercertifikater og lignende.

Ved personale/HR/honoraradministration samt ved kørselsafregninger indhentes tillige dit reg. og kontonr. og evt. CPR-nr.

For det tilfælde, at du deltager i en klubs arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er klubben forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde behandles også dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom at den modtagne børneattest behandles.

Ved kommercielt samtykke, behandler vi de oplysninger, du selv har afgivet.

Ved gavegivere behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” samt evt. CPR-nummer til brug for indberetning til skat.

Ved spillere på højere niveauer, vil der ligeledes blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger på baggrund af fysiske tests og eventuelle skader. 

6. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

• Betalingssystemer med henblik på kontingent- og billetbetaling samt andre betalingsaktiviteter
• Evt. bank og forsikring
• Politiet - når vi indhenter børneattester
• Rådgivere som advokater og revisorer m.fl.
• Samarbejdspartnere ifm. forskning og analyse, f.eks. Københavns Universitet, SDU, Team Danmark, Gallup og Players 1st
• Samarbejdspartnere ifm. talenthåndtering, f.eks. KMD
• Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for løn/honorar administration, gavedonationer m.m. 
• Dansk Idræts-Forbund
• Divisionsforeningen
• UEFA/FIFA

DBU forbeholder sig retten til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder Spillemyndigheden, SKAT, SØIK og politiet, såfremt der er mistanke om snyd, misbrug eller anden kriminel adfærd.

Såfremt du som spiller deltager i Herre-DM eller de afsluttende runder af Herre-LP behandler Divisionsforeningen dine personoplysninger med henblik på turneringsadministration i de pågældende fodboldturneringer.
Såfremt du er registreret i en klub, der er medlem af Divisionsforeningen, kan dine oplysninger tillige blive behandlet af Divisionsforeningen for at understøtte talentudviklingen

Divisionsforeningens formelle juridiske enhed er:
Foreningen af Divisionsklubber i Danmark
DBU Alle 1
2605 Brøndby
CVR: 86836319

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger Divisionsforeningen har registreret om dig samt få berigtiget eller opdateret dine oplysningerne ved at skrive til df@df.dbu.dk. 

Såfremt du som spiller/spiller deltager i en turnering under DBU Bredde behandler DBU Bredde dine personoplysninger med henblik på turneringsadministration i de pågældende fodboldturneringer.

DBU Bredde’s formelle juridiske enhed er:
DBU Bredde
Stadionvej 50
5200 Odense V

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger DBU Bredde har registreret om dig samt få berigtiget eller opdateret dine oplysningerne ved at skrive til persondata@dbu.dk.

7. Overførsel til modtagere i tredjelande
DBU bestræber sig på, at dine personoplysninger opbevares indenfor EU og EØS.

I DBU bruger vi Microsoft, som vi har indgået databehandleraftale med. Microsoft har underleverandør er i lande udenfor EU og EØS. Det drejer sig f.eks. om følgende lande: Japan, USA, Argentina. Canada og Mexico. Du kan til enhver tid se den opdaterede liste over disse underleverandører under Subprocessor/Core Online Services Subcontractor List på deres hjemmeside.

Vi har sikret os, at de fornødne garantier er på plads i forhold til en eventuel overførsel af dine data til disse tredjelande: de pågældende underleverandører har indgået EU Kommissionens standardkontrakt "Standard Contractual Clauses".

Vi overfører desuden dine personoplysninger til datawarehouse firmaet Two Circles, som er beliggende i England. Vi kan oplyse om, at alle data, der opbevares på vegne af DBU, er placeret i EEA-baserede ISO27001 certificerede datacentre. 

8. Hvor stammer dine personoplysninger fra?
Personoplysningerne der behandles af din eventuelle klub indhentes alene hos dig og/eller af den forælder/værge, som har meldt dig ind i klubben. 

Dansk Boldspil-Union modtager disse oplysninger digitalt fra klubben og/eller via dine egne anførte oplysninger ved oprettelse/redigering af brugerprofil på DBU’s digitale platforme til øvrige fodbold aktiviteter.
I forbindelse med talenthåndtering og scouting vil der indhentes oplysninger om dig af henholdsvis trænere og scouts.

Vi får også oplysninger fra NewC i forbindelse med billetkøb til kampe og andre aktiviteter. 

9. Opbevaring af dine personoplysninger
DBU vil i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1 (e) alene opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at forfølge de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles. Vi henviser til vores til enhver tid gældende slette- og opbevaringspolitik.

10. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på e-mail: persondata@dbu.dk. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, forudsat at dette ikke har nogen negativ indflydelse på andre menneskers rettigheder og friheder.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
Her opfordrer vi til, at du selv går ind og retter dine stamdata, såfremt der sker ændringer i dine oplysninger. Dette kan gøres via MitDBU på web, eller via Fodbold app’en. Alternativt kan du også få rettet data gennem din klubs KlubOffice system, da dette har sammenhæng til DBU’s centrale database.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

11. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Datatilsynet opfordrer til, at du altid først tager kontakt til den virksomhed eller organisation, som du mener udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med databeskyttelsesloven. Du skal have deres forklaring på sagen.

12. Revidering af privatlivspolitikken 
Vi opdaterer vores privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.dbu.dk.

For øvrige forhold, henviser vi til din eventuelle klubs egen privatlivspolitik. Tag kontakt til klubben herom.


Version 1.5, 4. juli 2023
Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig, og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til at trafikmåle og optimering af siden indhold.
Luk