Love for Idrætsforeningen Frem Hellebæk

Foreningens navn og formål.

§ 1. Foreningen, hvis navn er Idrætsforeningen FREM Hellebæk, er stiftet den
9. september 1925 og er hjemhørende i Helsingør Kommune.

§ 2. Dens formål er at samle dyrkere af og interesserede i idræt.

Generalforsamlingen.

§ 3. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.

§ 4. Generalforsamlingen skal, for at være lovligt indvarslet, meddeles medlemmerne ved opslag i klubhus senest 14 dage før den afholdes.

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og dens beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed blandt i mødte medlemmer.
Dirigenten vælger den form, hvorunder en afstemning skal foregå, men skal dog, såfremt et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det, lade afstemningen foregå skriftligt.

§ 6. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskaber
4. Indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt
Forslag, der ønskes optaget under punkt 4. må være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen vælger formand, kasserer, to bestyrelsessuppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant.
Bestyrelsesmedlemmerne, bestyrelsessuppelanterne, revisorerne og revisorsuppleanten vælges for to år ad gangen og afgår efter tur med to på hver generalforsamling, dog således at formand og kasserer ikke bør gå samtidig. Genvalg kan finde sted for alle vedkommende.
Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Kasserer, revisorerne og revisorsuppleanten kan ikke være medlem af nogen bestyrelse inden for foreningen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden under angivelse af forhandlingsemnet forlanger en sådan afholdt.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter det fremsatte forlangende.

Bestyrelsen.
§ 9. Bestyrelsen, der næst efter generalforsamlingen er den højeste myndighed inden for foreningen, skal forestå alle samlede foreningsarrangementer.
Bestyrelsen består af formand, kasserer samt formændene for afdelingerne.
Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær.

§ 10. Kassereren fører hovedforeningens regnskab, ligesom alle dens ind- og udbetalinger sker ved denne.
Kassereren fører endvidere medlemskartoteket.

§ 11. Sekretæren fører en protokol over møder og generalforsamlinger, samt fører foreningens korrespondance.

Forretningsudvalget.

§ 12. Formanden, kassereren og afdelingsformændene danner et forretningsudvalg der forestå den daglige ledelse af foreningen.

Regnskab.

§ 13. Regnskab afsluttes hvert år d. 31. december, og kassereren skal fremlægge alt vedrørende regnskabet for revisionen mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 14. Revisorerne har pligt til at gennemgå alt vedrørende regnskaberne samt give påtegning herom.

Medlemmerne.

§ 15. Medlem af foreningen er aktive, der har betalt kontingent til en eller flere afdelinger, og passive, der er indmeldt som sådan eller er overgået fra aktiv til passiv.
Medlemskab gælder fra indmeldelsesdatoen, til udmeldelse finder sted, eller at pågældende ekskluderes på grund af restance eller af årsager som nedenfor nævnt.
Er et medlem til skade for andre medlemmer, viser usportslig ånd eller modarbejder foreningens tarv, skaber splittelse eller skaber sig private fordele til skade for foreningen, er bestyrelsen bemyndiget til at give vedkommende en skriftlig advarsel.
I gentagelsestilfælde har bestyrelsen myndighed til at ekskludere vedkommende.
Et sådan ekskluderet medlem skal have skriftligt meddelelse om eksklusionen og har ret til at møde op på førstkommende generalforsamling for at forsvare sin sag.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved generalforsamlingsbeslutning.

§ 16. Idrætsudøvere er ikke ulykkeforsikrede, og foreningen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader under øvelser.

§ 17. Partipolitiske agitationer må under ingen omstændigheder finde sted inden for foreningen.

§ 18. Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af hovedbestyrelsen


Ophævelse af foreningen.
§ 19. Ophævelse af foreningen kan kun ske når det er meddelt i indvarslingen til en generalforsamling, og kan kun vedtages, når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt og 3/4 af disse stemmer for ophævelsen.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig ifølge ovenstående afholdes ny generalforsamling 14 dage senere, og denne er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer.
Den afsluttende generalforsamling disponerer over foreningens midler.

Idrætsafdelingerne.

§ 20. Godkendelse af nye idrætsafdelinger eller oprettelse/ sammenslutning med andre idrætsforeninger fremsættes på foreningens ordinære / ekstraordinære generalforsamling.

Afdelingsgeneralforsamlingen.

§ 21. Hver idrætsafdeling afholder én årlig generalforsamling.

§ 22. Generalforsamlingen skal, for at være lovlig indvarslet, meddeles medlemmerne senest 14 dage før dens afholdelse ved opslag i klubhus.

§ 23. Stemmeberettiget er alle medlemmer af den pågældende afdeling, der er fyldt 16. år

§ 24. Afdelingsgeneralforsamlingens dagorden, se § 6.

§ 25. Afdelingsgeneralforsamlingen vælger formand, kasserer og 2. eller flere bestyrelsesmedlemmer, samt 2. bestyrelsessuppleanter.
Formanden, der indtræder i hovedafdelingens bestyrelse, kasserer og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2. år ad gangen, og afgår efter tur med halvdelen på hver generalforsamling, dog således, at formand og kasserer ikke bør gå samtidig.
Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær.
Suppleanterne vælges for 1. år ad gangen.
Genvalg kan finde sted for alles vedkommende.
Valgbar er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 16. år, dog 18. år som formand eller kasserer.

§ 26. Samtlige foreningsmedlemmer har ret til at overvære en afdelingsgeneralforsamling og har taleret, men ikke stemmeret.

Afdelingsbestyrelse.

§ 27. Afdelingsbestyrelsens størrelse bestemmes af afdelingens generalforsamling, men den skal dog bestå af mindst 4 medlemmer.

§ 28. Afdelingsbestyrelsen er den afgørende myndighed, hvad det idrætslige arbejde angår, under ansvar over for hovedafdelingens bestyrelse.
Formanden har pligt til at lede det daglige arbejde, samt til at aflægge beretning ved bestyrelsesmøder i hovedafdelingen.

§ 29. Afdelingens kasserer føre regnskab for den pågældende afdeling.
Regnskabet følger generalforsamlingen, dog således, at det er til revision senest 14 dage før denne afholdes.

§ 30. Afdelingens sekretær fører protokol over møder og generalforsamlinger, samt fører afdelingens korrespondance.

§ 31. Andragende fra en afdeling til offentlige myndigheder og private institutioner skal orienteres til hovedafdelingens bestyrelse, ligesom større arrangementer skal meddels til denne.

§ 32. foreningens formand har ret til at overvære en afdelings bestyrelsesmøder og har taleret, men ikke stemmeret.
Han kan eventuelt lade sig repræsentere ved et medlem af forretningsudvalget

Regnskab.

§ 33. Ved afdelingsgeneralforsamlingen aflægges regnskab, der revideres efter samme regler som foreningens.

Kontingent.

§ 34. kontingentet i en idrætsafdeling fastsættes af den pågældende bestyrelse.
Står et medlem i restance med et kontingent, har afdelingen ret til at formene vedkommende adgang til idrætten, og skal samtidig afgive indberetning til hovedafdelingens bestyrelse, som kan udelukke vedkommende fra de øvrige idrætsafdelinger, indtil restancen er betalt.

§ 35. Hver idrætsafdeling afregner årligt medlemskontingent til hovedafdelingen.

Foranstående love er vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling på Hellebækskolen den 12. marts 1971.

Revideret på generalforsamling den 24. februar 1991
Revideret på generalforsamling den 14. marts 2002

Foranstående love er endelig vedtaget på ordinær generalforsamling
den 26. februar 2003.

Love for IFH pr. 19. marts 2006

Det sker i i/udenfor klubregi

Lør 03-03-2018 kl. 13:00U17 Drenge Divisionen 2017/18, Div